W dniach 22-23 oraz 29-30 listopada 2013 r. odbyły się cztery spotkania warsztatowe pt. „Budowanie partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Organizatorem i inicjatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

Warsztaty objęli swym patronatem burmistrzowie Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej - gmin tworzących PTO. Relację przesłała Karolina Likhtarovich ze Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”:
 
Głównym celem warsztatów było wzmocnienie partnerstwa podmiotów trzech sektorów (samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu) z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w perspektywie prac nad wspólną strategią rozwoju (PTO i LGD), która ma umożliwić jak najefektywniejsze wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2014-2020.  Seria spotkań przedstawicieli trzech sektorów z trzech gmin stworzyła przestrzeń do współpracy dzięki integracji i wzajemnemu poznaniu się oraz wspólnemu wypracowaniu szerokiej definicji Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jako uspołecznionego procesu budującego tożsamość lokalną.
 
Przypomnijmy, iż porozumienie o współpracy w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zostało podpisane 11 czerwca 2010 roku przez trzech burmistrzów sąsiadujących ze sobą gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. U podstaw podpisania porozumienia leżało przekonanie, że połączenie wysiłków na rzecz rozwoju gmin o podobnej specyfice jest potrzebne i korzystne dla wszystkich stron. Dotychczasowa współpraca w ramach PTO miała miejsce głownie na poziomie samorządów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W perspektywie uspołecznionych prac nad nową strategią rozwoju obszaru PTO i LGD zrodziła się potrzeba zintensyfikowania rzeczywistego partnerstwa lokalnego trzech sektorów. (Z dużym prawdopodobieństwem gmina miejska Milanówek będzie mogła przystąpić do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” i skorzystać z funduszy dedykowanych LGD-om a wówczas obszar PTO pokrywałby się z obszarem LGD).
 
Pierwszy dzień warsztatów był dniem wprowadzającym w problematykę funkcjonowania i partnerstwa w ramach PTO. Obecni trzej burmistrzowie: Podkowy Leśnej - Małgorzata Stępień - Przygoda, Brwinowa - Arkadiusz Kosiński i Milanówka - Jerzy Wysocki przedstawili prezentację relacjonującą dotychczasową współpracę trzech samorządów w ramach PTO. Tomasz Potkański, członek LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprezentował możliwości finansowania lokalnych przedsięwzięć w ramach różnych programów i funduszy europejskich w latach 2014-2020.
Tematy, które zdominowały dyskusję pierwszego dnia warsztatowego związane były z komunikacją, przepływem informacji pomiędzy różnymi sektorami trzech gmin oraz kwestią promocji marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.  Uczestnicy spotkania wskazali bariery w komunikacji i nieefektywny przepływ informacji na temat tego, co się dzieje w PTO w poszczególnych gminach. Bariery komunikacyjne - to według uczestników - główna przyczyna braku więzi i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Pojawiły się pierwsze postulaty dotyczące rozwiązania zasygnalizowanych problemów.
 
Drugi dzień, tj. 23 listopada, poświęcony był tematowi partnerstwa. W małych, warsztatowych grupach uczestnicy wspólnie wypracowali definicje partnerstwa. Powtarzające się słowa-klucze w definicjach: wspólny cel, wspólne działanie, szacunek, więź, współodpowiedzialność pomogły uświadomić wszystkim zgromadzonym jak wysokie są oczekiwania wobec partnerstwa i jak ważącą wartością ma szansę stać się umowa społeczna wspólnie wypracowana w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Trzeciego dnia spotkań warsztatowych uczestnicy wypracowali katalog korzyści dla różnych grup interesów. Określili co mogą zyskać poprzez funkcjonowanie w ramach PTO takie zdefiniowane grupy jak: środowiska społeczne, organizacje społeczne i grupy nieformalne, instytucje lokalne, przedsiębiorcy.  W związku z sygnalizowanym podczas pierwszego dnia spotkań problemem związanym z komunikacją i informacją wewnątrz PTO druga część piątkowego warsztatu dotyczyła skutecznego marketingu wewnętrznego. W podgrupach uczestnicy zastanawiali się nad odpowiedziami na pytania dotyczące wartości i korzyści, które wzmacniają identyfikację mieszkańców w PTO oraz nad działaniami lub zaniechaniami, które mogą zniechęcić do tej idei. Między innymi wypracowano katalog środków i metod skutecznej  komunikacji z mieszkańcami. Upubliczniono także zasady i regulamin używania nazwy/marki PTO.
 
Ostatniego dnia spotkań, tj. 30 listopada 2013, w obecności trzech burmistrzów  uczestnicy podsumowali warsztaty. Omówione zostały obszary problemowe, które wyłoniły się podczas warsztatów i konkretne propozycje rozwiązań poszczególnych problemów.  Wśród wymienionych inicjatyw, które wg uczestników warsztatów powinny zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat znalazły się: strona www PTO i stała rubryka w biuletynach trzech miast „co słychać w PTO?”; uwspólniona oferta turystyczna oraz wspólny katalog firm i organizacji pozarządowych z terenu PTO; konkurs na inicjatywy lokalne integrujące mieszkańców trzech gmin; regularne spotkania pracowników wydziałów promocji trzech miejscowości.  Propozycji było więcej, a co godne podkreślenia - już w czasie warsztatów zawiązały się nieformalne porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy uczestnikami spotkań.
Po czterech dniach intensywnej pracy warsztatowej można sformułować kilka wniosków.
PTO niezależnie od podziałów administracyjnych kreuje potencjał miejsca. Dla uczestników spotkań - przedstawicieli trzech sektorów z trzech gmin - Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest uwspólnioną ideą, którą należy rozwijać, bo zyskać mogą wszyscy. Oczekiwania wobec współpracy partnerskiej nabierają konkretnego kształtu. Silnym głosem wybrzmiał sektor biznesu jako motor wzrostu ekonomicznego, tworzący nowe miejsca pracy, innowacyjnie łącząc lokalne zasoby z podejściem biznesowym. Wreszcie podczas spotkań wyraźnie wybrzmiało stwierdzenie, że PTO to nie tylko porozumienie między samorządami, ale także (a może przede wszystkim) umowa społeczna oraz współdziałanie wszystkich sektorów budujące tożsamość lokalną i sprzyjające identyfikacji mieszkańców.