Od 15 grudnia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów obejmującego jednostkę administracyjną – miejscowość Czubin” wraz  z prognozą  oddziaływania na  środowisko.
 
Wyłożenie odbywa się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów (siedziba Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, II piętro, pokój nr 206) w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Należy składać je na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2015 r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 stycznia 2015 r. w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje podane są w obwieszczeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.