Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Trzeźwi Razem” ubiega się o dofinansowanie wyjazdów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Stowarzyszenie „Trzeźwi Razem” stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Skan oferty