Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 14 stycznia 2015 r., było okazją do wspólnego namysłu nad możliwościami przeprowadzenia rewitalizacji na terenie gminy Brwinów. Jeszcze przez miesiąc zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje propozycje dopisania własnych projektów do „Lokalnego programu rewitalizacji”.

Powstający „Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025” jest dokumentem, który po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brwinowie będzie podstawą do prowadzenia dalszych działań, w tym do pozyskiwania środków zewnętrznych.  Prezentacja przygotowana przez grupę doradczą Atrium zawierała zarówno informacje ogólne, dotyczące m.in. definicji i zasad finansowania rewitalizacji, jak też wyniki analizy przeprowadzonej dla gminy Brwinów. Przy wyznaczaniu granic rewitalizowanego obszaru uwzględnia się m.in. wskaźniki dotyczące bezrobocia, aktywności gospodarczej, stanu infrastruktury itd. Przedstawicielki grupy Atrium – Beata Bańczyk i Agnieszka Żandarska – odwoływały się do swoich doświadczeń w prowadzeniu podobnych projektów, choć zastrzegały, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski nie opublikowały jeszcze szczegółowych wytycznych, np. dotyczących terenów wiejskich. Z tego powodu ich opracowanie obejmuje jedynie proponowane obszary na terenie miasta. – Granice tych obszarów nie są jeszcze ostatecznie ustalone. Jeśli pojawi się propozycja przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie miasta tuż poza wytyczonym obrębem, być może po ponownym przeliczeniu koniecznych wskaźników uda nam się rozszerzyć obszar – zaznaczyła Beata Bańczyk. Można zgłaszać projekty dotyczące terenów wiejskich:  poprzemysłowych, pokolejowych oraz popegeerowskich.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński wiąże z „Lokalnym programem rewitalizacji” nadzieje na pozyskanie przez gminę Brwinów środków zewnętrznych z nowego rozdania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Urząd Gminy Brwinów już zaproponował 31 zadań, które mogłyby zostać w nim ujęte w tej perspektywie finansowej. Są wśród nich działania już znajdujące się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, m.in. budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1, rewitalizacja dworku Zagroda, budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, przebudowa ulic, a także modernizacja targowiska miejskiego.

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Brwinów oraz wszyscy mieszkańcy zainteresowani rewitalizacją mogą zgłaszać swoje pomysły. Ze słowem „rewitalizacja” najczęściej kojarzą się remonty budynków, elewacji, uruchamianie działalności gospodarczej na danym terenie. Jak podkreślały Beata Bańczyk oraz pilotująca temat ze strony gminy Brwinów sekretarz Anna Kozłowska, nie mniej ważne jest wprowadzanie zmian społecznych (m.in. przeciwdziałanie bezrobociu, rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywizacja społeczna, zwiększenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej itp.). Otwiera się tu pole np. dla organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach są blisko ludzkich problemów i potrzeb. W programie jest miejsce nie tylko na „twarde” inwestycje, ale też na działania gospodarcze oraz różnego rodzaju działania „miękkie”. Wpisanie takich propozycji do „Lokalnego programu rewitalizacji” nie oznacza, że trzeba je zrealizować. Pomysłodawcy – mieszkańcy, stowarzyszenia i przedsiębiorcy – otworzą sobie tym samym możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych: dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek.

Karty zgłoszenia do projektu można składać do 16 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.