Powiat pruszkowski finalizuje modernizację ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w gminie Brwinów (w mieście i sołectwach) w granicach działek ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy. Od 17 października do 7 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób projekt operatu opisowo-kartograficznego, do którego można zgłaszać uwagi i uzyskać w wyznaczonym terminie dodatkowe wyjaśnienia.

Modernizacja prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ewidencji jest niezbędna, gdyż w gminie Brwinów, podobnie jak w wielu innych gminach w Polsce, są obszary sklasyfikowane w niej jako tereny rolne, mimo że w praktyce są to tereny zabudowane, przemysłowe lub usługowe. Aktualizacja zapisów ma uporządkować dotychczasowe dane, aby były zgodne ze stanem faktycznym. Nowy operat będzie podstawą do zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, a także podatku rolnego i leśnego.  

Aktualizacja ewidencji jest możliwa dzięki pomocy finansowej, którą gmina Brwinów przekazała powiatowi pruszkowskiemu na wykonanie tego zadania.   

Ważne jest, by właściciele nieruchomości udali się do starostwa w Pruszkowie z dokumentem tożsamości oraz oryginałem dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości w celu stwierdzenia ich zgodności z nowym operatem.     
 

O G Ł O S Z E N I E

Starosty Pruszkowskiego
z dnia 26.09.2012 r.

 
Starosta Pruszkowski informuje, że na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, póz. 1287 ze zmianami)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, pokój (nr 201 II piętro) w terminie od 17.10.2012 r. do 07.11.2012 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu  opisowo-kartograficznego pt. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta i Gminy Brwinów w zakresie   użytków gruntowych i budynków stanowiących część składową gruntu w granicach działek ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych Miasta i Gminy Brwinów".
Na podstawie art. 24a, ust. 6 powyższej ustawy każda z wyżej wymienionych osób, może w tym okresie uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać uwagi do danych zawartych
w projekcie operatu opisowo - kartograficznego.
Zgodnie z art. 24a, ust.8 tej ustawy po upływie terminu, o którym mowa powyżej, projekt operatu opisowo - kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Ponadto proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.) oraz oryginałów dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości (wypis
z księgi wieczystej, akt notarialny lub inne dokumenty).
 

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska