„Lokalny program rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025” to dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 10 czerwca 2015 r. Określono w nim dwa obszary na terenie miasta, na których rewitalizację będzie można pozyskać środki unijne.

Gmina Brwinów wiąże z „Lokalnym programem rewitalizacji” nadzieję na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie na różnego rodzaju działania rewitalizacyjne (nie tylko inwestycyjne, ale też społeczne) będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy, inwestorzy i mieszkańcy. Dzięki wpisaniu ich pomysłów na rewitalizację miasta do „Lokalnego programu rewitalizacji”, droga do uzyskania dodatkowych funduszy np. na działalność szkoleniową skierowaną do mieszkańców Brwinowa czy rewitalizację starzejących się kamienic, może okazać się łatwiejsza.   

Prace nad stworzeniem strategicznego dokumentu trwały od kilku miesięcy. Najpierw firma doradcza przeprowadziła analizę sytuacji społecznej i gospodarczej Brwinowa. Przy jej tworzeniu wzięto pod uwagę takie wskaźniki jak: warunki bytowe mieszkańców, ich aktywność w sferze przedsiębiorczości, popełniane wykroczenia, stopień ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tym sposobem wyznaczono obszary o najwyższym poziomie dysfunkcyjności: pierwszy rozciąga się z północy na południe Brwinowa, obejmując zabudowę centrum miasta i jego zachodnią część. Drugi, mniejszy obszar, zajmuje wschodnią część miasta. Na rewitalizację będą musiały poczekać obszary wiejskie. Na razie nie ma jeszcze wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego, które umożliwiałyby podjęcie działań poza miastami.  

W styczniu br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których mieszkańcy, organizacje działające w gminie Brwinów, przedsiębiorcy i inwestorzy wypowiedzieli się na temat działań, które ich zdaniem, pozwolą na ożywienie wyznaczonych obszarów miasta. Zainteresowanie poprawą sytuacji w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej było duże. W oparciu o „Lokalny program rewitalizacji” można będzie ubiegać się o dofinansowanie realizacji ujętych w nim działań. Pieniądze będzie mogła pozyskać nie tylko gmina, ale też autorzy wszystkich pomysłów, które zostały wpisane do uchwalonego dokumentu. Znalazło się w nim łącznie 66 propozycji urzędu i innych podmiotów zabierających głos w konsultacjach. Wśród zadań ujętych przez Urząd Gminy Brwinów są m.in. budowa centrum kultury w Brwinowie, adaptacja pałacu Wierusz-Kowalskich na cele publiczne, remont targowiska miejskiego, rewitalizacja parku miejskiego, budowa monitoringu w centrum miasta, przebudowa ulic. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na rozszerzenie oferty pomocowej i profilaktyczno-edukacyjnej. Mieszkańcy zadeklarowali chęć otrzymania dodatkowych środków m.in. remonty kamienic usytuowanych przy brwinowskim Rynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich i przekształcenie jednej z kamienic w hotel. Wśród propozycji złożonych przez zainteresowanych procesem rewitalizacji Brwinowa nie zabrakło też działań wspierających mikroprzedsiębiorczość, kulturę, integrujących lokalną społeczność oraz podnoszących kwalifikacje osób wykluczonych.


Lokalny program rewitalizacji [PDF]