Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa od początku czerwca prowadzi kontrole nieruchomości położonych w Brwinowie na północ od torów PKP w zakresie posiadania umów oraz dowodów płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.
 
 
W przypadku takich kontroli właściciele nieruchomości mają obowiązek okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właścicielom nieruchomości nie posiadającym w/w umów oraz dowodów płacenia za odbiór odpadów ciekłych (za ostatni rok), grozi kara grzywny oraz postępowanie administracyjne.
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.