Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający do zniżek rodziny, które utrzymują przynajmniej trójkę dzieci. Przyznawany jest niezależnie od dochodu, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest elementem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca została wprowadzona w całej Polsce i posiada jeden, ogólnopolski wzór. Wielkością i wyglądem przypomina kartę płatniczą. Znajduje się na niej m.in. imię i nazwisko, numer PESEL i data ważności karty oraz elementy zabezpieczające przed jej podrabianiem. Karty wydawane są bezpłatnie dla wszystkich członków rodziny. Dzieci otrzymują je do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują, a rodzice - dożywotnio. Informacje o ogólnopolskich zniżkach są zbierane i aktualizowane na stronie rodzina.gov.pl, a firmy i instytucje, które przystąpiły do programu, zostaną oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy okazanie karty przez jednego jej posiadacza: nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Duże rodziny mieszkające na terenie gminy Brwinów mogą składać wnioski o jej wydanie w Referacie Spraw Obywatelskich. Wystarczy, jeśli dla całej rodziny uczyni to jedna osoba pełnoletnia.
Kontakt:  Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, Referat Spraw Obywatelskich pok. 3
tel. 22 738 26 85, 22 738 25 85, 22 738 25 72