Krycie dachów eternitem i stosowanie płyt azbestowo-cementowych w budownictwie stało się bardzo popularne w latach 50. XX w. Okazuje się jednak, że zawarty w nich azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Tego typu niebezpieczne odpady mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy.
 
 
Azbest jest materiałem rakotwórczym. Od 1999 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz jego stosowania. Najbardziej szkodliwe są zawierające azbest włókna, które uwalniają się z korodujących materiałów o uszkodzonej powierzchni. Mogą powodować pylicę azbestową i raka płuc, dlatego wyroby azbestowe traktowane są jako odpady niebezpieczne, a ich utylizacja wymaga stosowania określonych procedur. Problem azbestu został już podjęty w skali ogólnopolskiej. Brwinów włącza się do rządowego Programu  Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2010-2032 poprzez przyjęcie własnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Ten dokument, przyjęty przez Radę Miejską w Brwinowie na sesji 28 października 2014 r., został opracowany dla gminy Brwinów przez specjalistyczną firmę doradczą Ekolog, która jednocześnie przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych poprzez spis z natury wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem ankiet i map terenu. Utworzona została w ten sposób tzw. Baza Azbestowa, w której wyszczególniono miejsca zastosowania łącznie ponad 3 tys. ton azbestu zlokalizowanego na terenie gminy, z czego podjęcia pilnych działań wymaga 6,5 t wyrobów (0,22% ogółu).

Wśród celów przyjętego programu jest zarówno oczyszczenie terenu gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest, jak też pomoc finansowa dla mieszkańców, którzy zdecydują się na utylizację płyt azbestowo-cementowych w sposób zgodny z przepisami prawa. Przyjęty gminny „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych” jest dokumentem potrzebnym do ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne. – Dalsze działania będziemy prowadzić w przyszłym roku. Konieczne jest stworzenie regulaminu usuwania azbestu: tam zostaną określone zasady planowanego programu dotacyjnego – mówi Edyta Osmańska-Jakóbik, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Obecnie pomoc w finansowaniu usuwania azbestu w formie dotacji dla osób fizycznych, w miarę dostępnych środków finansowych, przyznaje Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.