Ustalony już został harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli w gminie Brwinów.
 
 
Nabór na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli w gminie Brwinów będzie prowadzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek szkolny od siódmego roku życia, obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego oraz prawo dziecka w wieku od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym, od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
 
Jako pierwsi dokumenty składać będą rodzice dzieci już uczęszczających do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Ich deklaracje zbierane będą jeszcze przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, tj. od 29 lutego do 6 marca 2016 r. Właściwy nabór rozpocznie się tydzień później. Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można składać od 7 do 31 marca 2016 r. Ostateczne listy nazwisk dzieci przyjętych do publicznych przedszkoli zostaną wywieszone 5 maja 2016 r. W terminie od dnia 30 maja do 25 sierpnia 2016 roku Burmistrz Gminy Brwinów wskaże miejsce dla dzieci nieprzyjętych do publicznych przedszkoli.
   
Kryteria naboru

Na wolne miejsca w publicznym przedszkolu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – jeżeli przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami – będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący –tabela poniżej.
 
 
Lp.
 
Kryterium
 
Wartość kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium
1. Obowiązek zapewnienia kandydatowi przez gminę miejsca w placówce publicznej (4-latkowi od dnia 1 września 2015 roku, 5-latkowi od dnia 1 września 2016 roku i 3-latkowi od dnia 1 września 2017 roku 20 punktów Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej
2. Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata pracujący zawodowo. 7 punktów Oświadczenie
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
3. Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu. 2 punkty Oświadczenie o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożone przez rodziców/opiekunów prawnych
4. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów. 4 punkty Oświadczenie
o rozliczaniu podatku dochodowego
w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów
5. Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów. 2 punkty Oświadczenie
o rozliczaniu podatku dochodowego
w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów
6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie (po czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej)  1 punkt
za każdą godzinę ponad podstawę programową
Oświadczenie rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 
 
Szczegółowy harmonogram
 
Informacje o rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od 26 lutego 2016 r. w poszczególnych placówkach.