Podpisana 11 marca przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa wprowadza zmiany korzystne dla gminy Brwinów: sołectwa będą mogły łączyć swoje fundusze sołeckie i realizować wspólne zadania, a do gminnego budżetu trafi większa kwota zwrotu.


Na terenach wiejskich gminy Brwinów istnieje 15 sołectw. Już od kilku lat korzystają one z funduszu sołeckiego. Wielkość środków przypadających na każde sołectwo obliczane jest na podstawie przelicznika uwzględniającego m.in. liczbę ludności. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie została podjęta uchwała o wydzieleniu takich środków na przyszły rok, natomiast decyzję o wydatkowaniu tegorocznego funduszu podejmowali mieszkańcy jesienią podczas zebrań wiejskich. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego: mieszkańcy mogą decydować np.  o naprawie dróg w swojej miejscowości, budowie oświetlenia lub organizacji festynu. Niektórzy doposażają szkołę, inni – place zabaw.
 

Fundusz sołecki w gminie Brwinów: wykaz zadań na 2014 rok
 

Solectwo Kwota (zł) Przedsięwzięcie
Biskupice 14 771,46 Rozbudowa budynku remizy OSP Biskupice
Czubin 14 151,68 Wykonanie oświetlenia ulicznego
Domaniew 26 650,60 Zaprojektowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego (25 000,00)
Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci (1 650,60)
Falęcin 12 292,33 Remont dróg gminnych tłuczniem i uzupełnienie oświetlenia
Kanie 34 432,30 Organizacja sprzątania lasu i wsi (1 400,00)
Uzupełnienie drobnej architektury (6 000,00)
Organizacja świątecznej pomocy dla mieszkańców (1 000,00)
Organizacja pikniku rodzinnego "Wianki 2014" (16 732,30)
Organizacja wieczorów muzycznych (9 300,00
Koszajec 12 877,68 Zagospodarowanie działki nr ew. 48/6 w Koszajcu
Kotowice 10 915,04 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Krosna 17 767,07 Utwardzenie i naprawa dróg gminnych w sołectwie
Milęcin 12 946,54 Utwardzenie i naprawa dróg gminnych w sołectwie
Moszna 16 424,21 Zakup tablicy informacyjnej (1 500,00)
Budowa oświetlenia ulicznego (14 924,21)
Otrębusy 34 432,30 Prowadzenie strony internetowej (4 000,00)
Zakup książek do biblioteki szkolnej (4 000,00)
Remont świetlicy oraz rewitalizacja terenu (14 432,30)
Organizacja koncertu oraz warsztatów muzycznych (8 000,00)
Dofinansowanie wyjazdu chóru szkolnego na Przegląd Chórów(2 000,00)
Organizacja imprez sportowych (2 000,00)
Owczarnia 34 432,30 Zakup soli drogowej (300,00)
Odśnieżanie dróg i chodników (5 000,00)
Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika (1 500,00)
Organizacja wiosennego sprzątania (1 000,00)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń (8 500,00)
Zakup wyposażenia świetlicy (7 632,30)
Organizacja imprez integracyjnych (5 000,00)
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy (5 000,00)
Zakup strojów sportowych dla zawodników z sołectwa (500,00)
Parzniew 34 432,30 Utwardzenie ul. Strusiej (20 000,00)
Zakup i posadzenie roślinności (1 000,00)
Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw (1 500,00)
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci (4 132,30)
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci (6 000,00)
Zakup wyposażenia na boisko sportowe (1 800,00)
Terenia 8 676,94 Utwardzenie drogi gminnej (7 000,00)
Spotkania o charakterze sportowo-kulturalnym (1 676,94)
Żółwin 34 432,30 Zakup szafek ubraniowych do szatni szkoły (7 640,00)
Zakup nagłośnienia do OSP w Żółwinie (3 000,00)
Prace porządkowe na terenie sołectwa (8 432,30)
Zakup przyczepki, kosy spalinowej, akcesoriów do ciągnika i kosy
(5 360,00)
Współorganizowanie imprez lokalnych (4 500,00)
Wykonanie tablic pamiątkowych (3 000,00)
Współorganizowanie lokalnych imprez sportowych (2 500,00)


Nowe przepisy umożliwią realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Dotychczas zadanie musiało być realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych danego sołectwa. W nowej ustawie zapisano też możliwość zmian w planowanych przedsięwzięciach. Ma to dać samorządom większą elastyczność w wydatkowaniu funduszu sołeckiego. Gmina będzie mogła przy tym liczyć na większe wsparcie z budżetu państwa. Do tej pory gminy otrzymywały częściową refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (10, 20 lub 30 procent). Teraz kwota zwrotu zostanie zwiększona o kolejne 10 procent.