Straż Miejska w Brwinowie podsumowała ostatni rok swojej działalności. Po wprowadzonych zmianach jest więcej patroli oraz wprowadzono specjalny program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.


Komendant Tomasz Kowalski przedstawił na ostatniej sesji rady miejskiej, 11 lutego 2015 r., podsumowanie działań straży miejskiej w 2014 roku. Mówił też o planach na przyszłość.

W 2014 roku strażnicy miejscy reagowali na wszelkie sygnały, dotyczące naruszeń spokoju i porządku publicznego. Głównym źródłem były zgłoszenia mieszkańców oraz informacje uzyskane przez strażników podczas pełnienia służby. Spośród wszystkich blisko 16 tys. zgłoszeń najwięcej dotyczyło nieprawidłowości w ruchu drogowym, zaśmieconych terenów, szeroko rozumianego spokoju oraz informacji w sprawach zwierząt. W 2014 r. funkcjonariusze nałożyli 253 mandaty karne i zastosowali 419 pouczeń.

Straż Miejska realizowała szereg działań związanych z porządkiem oraz kontrolą ruchu drogowego w zakresie swoich ustawowych kompetencji. Priorytetem było uporządkowanie parkowania na Rynku poprzez reakcje na wykroczenia, polegające na zatrzymaniu i postoju pojazdów w miejscach zabronionych poza strefą płatnego parkowania. Do końca 2014 r. nałożono 21 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, zastosowano 76 pouczeń oraz wystosowano 103 opłaty dodatkowe. Z opłat za parkowanie wpłynęła kwota ponad 26 tys. zł. Prowadząc kontrole prędkości funkcjonariusze zarejestrowali ponad 250 wykroczeń, wystawili 109 mandatów karnych, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, zastosowali 6 pouczeń,  umorzyli 57 spraw z uwagi na nieczytelność tablic rejestracyjnych, a 78 spraw jest nadal w realizacji.

Funkcjonariusze straży miejskiej we współpracy z innymi służbami zabezpieczają imprezy publiczne i uroczystości, a także miejsca zdarzeń (pożary, awarie wodociągowe i gazowe, niewypały i niewybuchy).

Bardzo ważnym elementem są działania profilaktyczne. Od połowy listopada do końca ubiegłego roku brwinowska straż miejska przeprowadziła 54 godziny profilaktycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą naszych placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone są przez strażniczkę miejską, która wcześniej odbyła siedmiotygodniowe, specjalistyczne szkolenie w stołecznej straży. Pogadanki i prelekcje mają charakter interaktywny, a uczniowie czynnie uczestniczą w zajęciach poprzez przekazywanie swoich spostrzeżeń oraz zadawanie pytań prowadzącej. Do zajęć wykorzystywane są także prezentacje oraz filmy instruktażowe. Dużym powodzeniem cieszył się spektakl „O Florce, która chciała zostać piłkarzem” wystawiony dla dzieci przez stołecznych strażników w Mateczniku Mazowsze.

Od maja 2014 r. Straż Miejska w Brwinowie pracuje w zmienionych godzinach, czyli od 6.00 do godz. 22.00, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Pozwoliło to na zwiększenie liczby patroli i większą efektywność w ciągu tygodnia. Od października 2014 r. poszczególne rejony gminy Brwinów mają przypisanego funkcjonariusza Straży Miejskiej, który jest za nie odpowiedzialny, tzw. rejonowego.

Wśród innych działań Straży Miejskiej w Brwinowie było podjęcie 265 interwencji w sprawach dotyczących zwierząt, ujawnienie 29 terenów zaśmieconych oraz spowodowanie uprzątnięcia 21 z nich, przeprowadzenie 61 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, podjęcie 52 interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych oraz w stosunku do osób nietrzeźwych, wykonanie 29 kontroli umów na wywóz nieczystości płynnych, usunięcie 9 banerów i 15 plakatów wyborczych, usytuowanych bez zgody zarządców lub właścicieli urządzeń na których były umieszczone, przeprowadzenie akcji „STOP 18”, skierowanej do przedsiębiorców sprzedających papierosy i wyroby tytoniowe. 

W planach na 2015 rok Straż Miejska ma kontynuację działań podejmowanych do tej pory, a także m.in. zakup namiotu dla działalności profilaktycznej (na festyny, uroczystości), utworzenie patroli rowerowych, zaproszenie „Teatru na straży” z przedstawieniem „Florka w sieci”.