Gmina Brwinów przekaże w latach 2015-2016 spółce PKP PLK S.A. dotację w wysokości 210 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej przejścia pieszo-rowerowego w Brwinowie.


O przekazaniu środków zadecydowała na czerwcowej sesji Rada Miejska w Brwinowie, podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla kolei. Dokumentacja projektowa dofinansowanej przez gminę inwestycji obejmuje stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego, zawierającego projekt budowy przejścia podziemnego, dojść do przejścia oraz doprowadzenia kabla światłowodowego do monitoringu wizyjnego.

Wzdłuż torów kolejowych w Brwinowie zostały w 2014 r. ustawione ekrany dźwiękochłonne. Wymusiły one likwidację „dzikiego przejścia” przez tory PKP między ul. Przejazd a Sportową. W planie modernizacji linii dalekobieżnej nie znalazły się wówczas zapisy, które uwzględniłyby powstanie alternatywnego przejścia przez tory. Jedynym funkcjonującym przejściem byłoby nadal przejście w centrum miasta. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zabiegał o to, by w dokumentacji dotyczącej modernizacji linii podmiejskiej, która ma być prowadzona w latach 2017-2018, znalazła się budowa przejścia podziemnego w zachodniej części miasta w ciąg ulic Sportowej i Przejazd. Udało się!

Dodatkowe przejście ułatwi mieszkańcom Brwinowa przedostanie się na drugą stronę torów. Szybciej będzie można dojść do przedszkoli, szkół, parku, galerii handlowej. Koszt jego budowy poniesie PKP PLK. Gmina, poza przekazaniem środków na dokumentację projektową, zamierza włączyć nowe przejście do systemu miejskiego monitoringu oraz zajmie się jego utrzymaniem.