Gmina Brwinów znalazła się wśród 58 beneficjentów unijnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po podpisaniu umowy otrzyma 260 194,20 zł na wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Projektem pn. „Bawmy się i uczmy” zostanie objętych 574 dzieci z czterech gminnych szkół podstawowych. Szczegółowe cele projektu obejmują m.in. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i programy do diagnozowania i korygowania dysfunkcji rozwojowych tj. dysleksji, wad wymowy czy postawy. Realizacja zadania wiąże się także z przeprowadzeniem 2 160 godzin zajęć dodatkowych, w tym: logopedycznych, zajęć dla dzieci, które wykazują trudności w czytaniu i pisaniu oraz rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Najmłodsi uczniowie będą uczestniczyć także w gimnastyce korekcyjnej, zajęciach psychoedukacyjnych i rozwijających różnorodne zainteresowania.

Warto wspomnieć, że w gminie Brwinów realizowane są obecnie dwa duże projekty edukacyjne tj. „Wiedza kluczem do przyszłości” oraz „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”, dofinansowane ze środków unijnych.

Realizacja projektu pn. „Bawmy się i uczmy” planowana jest na jesień 2012 r., czyli w nadchodzącym dużymi krokami nowym roku szkolnym.