Na obszarze PTO powstaje strategia rozwoju terenów zieleni wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń. Do 30 grudnia 2015 r. można wnosić uwagi do kompleksowej wersji opracowania.
 

Od 23 października do 20 listopada 2015 r. trwały konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO”, która powstała w ramach „Strategii rozwoju terenów zieleni”.Wpłynęły cztery wnioski od osób prywatnych – mieszkańców Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka – oraz od organizacji funkcjonujących na terenie PTO – Ligi Ochrony Przyrody w Milanówku i Komitetu Obywatelskiego w Żółwinie.

Twórcy „Strategii...” uwzględnili część postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji, m.in. dotyczących nasadzeń w północnej części gminy Brwinów, przy drogach prowadzących do i z wsi Koszajec, Biskupice, Kotowice, Milęcin, Czubin i Falęcin. W konsultacjach pojawiła się propozycja, by wykorzystać tam rodzimy gatunek: wierzbę białą przycinaną w sposób tradycyjny. Sugestię tę ujęto w „Strategii...” i poszerzono część opracowania dotyczącą drzew o rysunek przedstawiający dobór drzew do obsadzeń alei i zarośli śródpolnych, uwzględniający warunki siedliskowe miejsca i jego stopień zurbanizowania. Nie wszystkie wnioski mogły zostać uwzględnione. Poza zakresem „Strategii rozwoju terenów zielonych...” jest np. likwidacja istniejących kurników w Żółwinie.

Kompletne opracowanie zawierające inwentaryzację zasobów, koncepcję programowo-przestrzenną oraz plan działań pielęgnacji i odnowy terenów zieleni podlega obecnie konsultacjom na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do 30 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów, w Urzędzie Miasta Milanówek i w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Strategia rozwoju terenów zieleni:
Kliknij