Spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Kań i Otrębus odbyło się w środę 8 maja 2013 r. Głównym jego tematem było oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie”, do której mogą podłączać się kolejni mieszkańcy tych sołectw.

Pierwszym elementem spotkania było krótkie omówienie procedury przyłączeniowej. Pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu Adam Adamczyk wyjaśnił krok po kroku etapy podłączania się do nowej sieci, począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłącza i jego zaprojektowania, aż do podpisania umowy na dostawę wody czy odbiór ścieków. Adam Adamczyk przypominał, że o zamiarze budowy przyłącza inwestor – mieszkaniec powinien powiadomić Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK), którego pracownik dokonuje także odbioru gotowego przyłącza. Należy pamiętać o obowiązku dostarczenia do BPWiK w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy tzw. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wykonaniem inwentaryzacji przez BPWiK, które następnie obciąży mieszkańca kosztami.   

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podkreślał, że dzięki zmianom prawa budowlanego wykonane kilka lat temu za pośrednictwem Urzędu Gminy Brwinów projekty przyłączy nadal są ważne i na ich podstawie można zlecić budowę przyłączy. Mieszkańcy pytali o koszty podłączenia do sieci: interesowały ich ceny prac na posesjach za ułożenie 1 mb kanalizacji oraz koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Pytali o kolejne etapy oddania do użytku sieci w ulicach, przy których mieszkają, i o czas, jaki upływa od zakończenia prac przez wykonawcę sieci do momentu, kiedy mogą rozpocząć podłączanie przyszli użytkownicy. Po zakończeniu prac i odtworzeniu nawierzchni w ulicach objętych kontraktem konieczne jest jeszcze uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zwykle trwa to od ok. 6 do 8 tygodni – wyjaśniał Adam Adamczyk.

Mieszkańcy zainteresowani byli także znalezieniem firmy, która profesjonalnie zajmuje się wykonaniem przyłączy. Na lokalnym rynku działa wiele firm i można skorzystać z ich usług. – Trzeba jednak pamiętać, by wykonawca posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane – podkreślał burmistrz Kosiński.

Spotkanie było okazją do poruszenia także innych istotnych tematów. Rozmawiano m.in. o trwającym remoncie pałacyku Toeplitza i najbliższych planach inwestycyjnych dotyczących Otrębus i Kań. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi do prowadzonych inwestycji i wskazywali miejsca, gdzie widzą potrzebę np. ułożenia nowego chodnika.