Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się  w piątek 26 czerwca 2015 r., radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielili burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu absolutorium.


Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2014 rok. Uchwała potwierdzająca prawidłowe gospodarowanie finansami gminy, a także uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium zostały podjęte zdecydowaną większością: 17 radnych głosowało „za”, jeden wstrzymał się od głosu, trzech było nieobecnych.

W swojej prezentacji podsumowującej 2014 rok burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił najważniejsze liczby dotyczące budżetu gminy oraz dane na temat inwestycji. Z planowanych ponad 94 mln wydatków zrealizowano niemal 89,8 mln zł, co stanowi ponad 95% planu. W przypadku inwestycji wykonanie było imponujące: zrealizowano aż 99% planu. Wydatki na ten cel sięgnęły kwoty niemal 23,5 mln zł. – Wydatki na inwestycje rzędu 15-18% są granicą, po przekroczeniu której można mówić o rozwoju. U nas jest to ponad 26% budżetu, więc widać, że gmina Brwinów rozwija się prężnie – podkreślał burmistrz.

Wśród inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku są m.in. zakończenie budowy przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie, rozpoczęcie budowy gimnazjum w Otrębusach, przebudowa ulic Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach, przebudowa ulic w otoczeniu Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, ul. Płockiej i Łomżyńskiej w Brwinowie oraz realizacja działań ze wsparciem unijnym. Projekt „Mniej barier” pozwolił m.in. na likwidację barier architektonicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie, świetlicy w Otrębusach oraz budynku OSP w Mosznie. Z udziałem dotacji z PROW powstał też m.in. nowy plac zabaw w Owczarni i zagospodarowano otoczenie OSP w Biskupicach. Gmina Brwinów może się pochwalić dużą liczbą uzyskanych dotacji: w 2014 r. było to 21 dofinansowań zewnętrznych na łączną kwotę 2 776 149,80 zł.

Po uzyskaniu absolutorium burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu w ubiegłym roku. W szczególny sposób dziękował skarbnikowi gminy Elżbiecie Dolocie, swoim zastępcom – Jackowi Janowskiemu i Sławomirowi Walendowskiemu. Wyróżnieni zostali kierownicy referatów: inwestycji i remontów – Urszula Wróbel, ochrony środowiska i rolnictwa – Edyta Osmańska-Jakóbik, gospodarki komunalnej – Sylwia Wiłkojć-Kowalska  oraz kadr i organizacji – Justyna Gołębiowska-Wdowczyk.  – Rok 2014 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Brwinów – podsumował burmistrz Arkadiusz Kosiński.