Radni Rady Miejskiej w Brwinowie bardzo dobrze ocenili wykonanie budżetu gminy za 2013 rok.  Uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego została podjęta jednogłośnie.
 
Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2014 r. głównymi punktami obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za ubiegły rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza. Radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej oraz nadzorującej na Mazowszu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Były to opinie jednogłośnie pozytywne.
Gmina zrealizowała plan dochodów i wydatków w niemal 98 oraz 93 procentach. Zaplanowane dochody w 2013 r. wynosiły 89.092.063 zł. Ostatecznie wyniosły one 87.293.580,95 zł. Zaplanowane wydatki to 109.932.960, 62 zł. Gmina Brwinów wydała w 2013 r. kwotę 102.159.246, 49 zł, z czego aż 40% przeznaczono na inwestycje.

W swojej prezentacji podczas sesji burmistrz Arkadiusz Kosiński przypomniał najważniejsze zadania inwestycyjne ubiegłego roku: przebudowę ponad 3-kilometrowego odcinka drogi Brwinów-Parzniew oraz ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie, rewitalizację parku miejskiego oraz Toeplitzówki w Otrębusach. W 2013 r. etapami kończyły się już prace związane z realizacją projektu „Czyste życie”. Zostały oddane do użytku nowa świetlica wiejska w Owczarni oraz boisko w Parzniewie. Wykonano ocieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 i remont jej elewacji. Rozpoczęła się budowa przedszkola po północnej stronie Brwinowa.

Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie było jednoznaczne. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał absolutorium. „Za” głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób. Wcześniej Rada przyjęła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym głosowaniu oddano 14 głosów „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Po głosowaniu burmistrz Arkadiusz Kosiński odbierał gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego, ale ze swej strony także dziękował: radnym za całoroczną współpracę i wsparcie w realizacji ubiegłorocznego budżetu, a skarbnik gminy Brwinów Elżbiecie Dolocie za profesjonalizm, ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie w prowadzenie finansów gminy. Burmistrz dziękował także swoim zastępcom: Jackowi Janowskiemu i Sławomirowi Walendowskiemu. Na nagrody zasłużyli też kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urszula Wróbel, pełnomocnik ds. realizacji projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska. Pozytywne skwitowanie za rok 2013 to powód do satysfakcji dla wszystkich.