Brwinów jest jedną z 607 gmin, które w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej otrzymają dotację na zatrudnienie asystenta rodziny. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zyska w ten sposób wsparcie w swoich działaniach na rzecz rodzin.


Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Asystent ma wspierać je tak, by nie dopuścić do umieszczania dzieci w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny będzie mógł działać jedynie za zgodą i przy aktywnym udziale rodzin znajdujących się pod jego opieką. Sam też powinien się starać o pobudzenie ich do aktywnego współdziałania. Czasami wyjściem z trudności może się okazać znalezienie pomocy w odpowiednich instytucjach lub poprawa sytuacji życiowej, np. poprzez znalezienie pracy.

 Asystent rodziny ma być doradcą, który pomoże rodzinie np. w kwestiach prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, gospodarowania budżetem domowym i załatwiania spraw urzędowych. Pod jego opieką znajdzie się 20 rodzin z terenu gminy Brwinów. Uzyskana przez gminę Brwinów dotacja w wysokości 7610,40 zł pokryje część kosztów zatrudnienia takiej osoby. Chętni, spełniający wymogi zatrudnienia opisane w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (m.in. posiadający odpowiednie wykształcenie i staż pracy) mogą kontaktować się z kierownikiem Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.