Zakończyły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

 

Protokół z przebiegu konsultacji

Załączniki

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. Uwagi do projektu można składać od 27 września do 10 października 2016 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej.

 

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i upowszechniania tradycji. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i upowszechniania tradycji. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.