Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zakończyły się 20 października spotkaniem Burmistrza Gminy Brwinów ze stowarzyszeniami.

Fundacja Lokalna Akcja Specjalna oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „SZANSA” ubiegają się o dofinansowanie zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „SZANSA” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 12 stycznia 2016 r.

Fundacja Toto Animo oraz Chorągiew Stołeczna ZHP ubiegają się o dofinansowanie zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 25 lutego 2016 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.