Maltańskie Ośrodki Pomocy w Warszawie, Olsztynie Katowicach i Poznaniu realizują projekt „Pomoc Maltańska – Punkty Informacyjno-Doradcze”. Pracownicy instytucji będą udzielać informacji dotyczących m.in. organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień, a także sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Informacja o projekcie [PDF]

Rodzicu,
Chcesz wiedzieć jak poprawić komunikację z dzieckiem, co robić w trudnych sytuacjach wychowawczych, jak poprawić sytuację w rodzinie?

Przyjdź na - Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców


5 tysięcy złotych nagrody oraz możliwość publikacji drukiem – to nagrody w konkursie na prace, które zaprezentują dorobek kulturowy i sukcesy wsi, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) lub które będą inspiracją do innowacyjnego rozwoju.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za 2015 r. przez przedsiębiorców.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub planujące jej rozpoczęcie) na spotkania edukacyjno-informacyjne.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie do 4 marca br. do Placówki Terenowej KRUS Błonie.