Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W związku ze zorganizowanym handlem w pasie drogowym przy ul. Armii Krajowej od 17 lutego br. gmina Brwinów wprowadziła na tym obszarze znaki: zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się pojazdów.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 19 lutego w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie przyjęli „Program wspierania rodziny w gminie Brwinów na lata 2018-2020”. Działania pomocowe realizowane będą przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

W lutowym numerze biuletynu „Ratusz” m.in. budżet gminy Brwinów na 2018 rok, remont pałacu w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, a także Karta Biblioteczna oraz tradycyjnie Qltywator.

Ratusz

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Moszna Wieś.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektorki: Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera – Danuta Barabasz i Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie została uznana za pomnik przyrody. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”.